Єпіфанова Ірина Юріївна

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (17)

1. Єпіфанова, І. Ю. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення : монографія / І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 384 с.
2. Джеджула В. В. Сучасні альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. – С. 190-205
3. Джеджула В. В. Модель оцінки ефективності механізму управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств/ В. В, Джеджула, І. Ю. Єпіфанова //Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб`єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 532 с. - С. 300-314.
4. Джеджула В. В. Місце ефективності в фінансовій стратегії підприємства / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.//Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства /[монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп.]. - – Дніпро: Журфонд. 2019. – С. 191-205
5. Джеджула В. В. Перспективи забезпечення фінансової стійкості підприємств будівельної промисловості в умовах кризи / Джджула В. В., Єіфанова І. Ю, // Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі) : моногр. / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. – С, 386-400
6. Організаційно-економічний механізм енергозбереження: монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с.
7. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня : колективна монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. К. Єлісєєва. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – C. 20-31.
8. Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 33-42.
9. Єпіфанова І. Ю. Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – Розд. 5.3. – С. 174-183.
10. Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова] // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об`єднань та підприємств : кол. монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – С. 178-185.
11. Джеджула В. В. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія / ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С. 199-205. - ISВN 978-966-304-115-5.
12. Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транcформаційних змін економіки України [Текст] : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с. - ISBN 978-966-641-609-7.
13. Єпіфанова І. Ю. Кластерний механізм зростання конкурентоспроможності економічних систем [Текст]/ Єпіфанова І. Ю. / Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 - С. 363-371.
14. Єпіфанова І. Ю. Досвід Казахстану у реалізації кластерної політики [Текст]/ Єпіфанова І. Ю. / Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 - С. 282-291.
15. Кластеризація як чинник та джерело конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / [авт.-уклад. І. Ю. Єпіфанова] // Кластери в економіці України : кол. монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. - С. 70-79.
16. Войнаренко М. П. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с.
17. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки : кол. монографія / під ред. Ю.О. Нестерук. – Умань : Сочінський М. М., 2016. – С. 97-103.

Патенти (1)

1. Пат. 134245 UA, МПК F24D 15/00, F23D 17/00. Система підтримання мікроклімату [Текст] / В. В. Джеджула, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко, І. Ю. Єпіфанова (Україна). – № u 2018 11914 ; заявл. 03.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с. : кресл.

Статті (88)

1. Єпіфанова І.Ю, Панкова В. В. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств України. Економіка та суспільство. 2021. №23. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6
2. Heyets V. Models and strategies for financing innovative energy saving activities / Heyets V., Voynarenko M., Dzhedzhula V., Yepifanova I., Trocikowski T. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - 628. - 012004
3. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Прибутковість підприємств машинобудівної промисловості України як показник ефективності їх функціонування. Modern Economics. 2021. № 25(2021). С. 58-63. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-09
4. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Надольний О. В. Планування в системі менеджменту. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 1. С. 39-43
5. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В, В., Коваль К. С. Cучасні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічна науки. 2021.№2. С. 80-85
6. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні підходи до побудови функцій належності нечітких математичних моделей. Modeling the development of the economic systems. 2021. №1. С. 42-46
7. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Бальзан М. В,, Гуменюк В. С. Напрямки покращення рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. №5. Т. 1. С. 7-11
8. Єпіфанова І. Ю. Фінансування інноваційної діяльності: досвід України та зарубіжних країн [Електронний ресурс] / І. Ю, Єпіфанова // Modern Economics. - 2020. - № 20(2020). - С. 112-118. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-18.
9. Voynarenko M. Modeling of the Process of Personnel Motivation for Innovation Activity /M. Voynarenko, V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. - Volume 17. - Pp. 467-477
10. Mamatova T. V. Management of enterprises and organizations under the conditions of sustainable development / Tetiana V. Mamatova, Iryna A. Chykarenko, Elina G. Moroz, Iryna Yu. Yepifanova and Nataliia V. Kudlaieva // International Journal of Management. - 2020. - 11 (4). - Рp. 151-159.
11. Єпіфанова І. Ю. Управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі / Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Економіка та держава. - 2020. - № 5. - С. 64–69.
12. Єпіфанова І. Ю, Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2020. №13. С. 33-39.
13. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи покращення фінансування інноваційної діяльності власним капіталом. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №3. С. 58-63.
14. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Гуменюк В. С. Стан та перспективи розвитку машинобудівної промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №2. С. 270-275.
15. Єпіфанова І. Ю. Сутність та складові інтелектуального капіталу підприємства / Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2020. – № 4. – С. 108-112.
16. Єпіфанова І. Ю. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2020. – № 5. – С. 74-78.
17. Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement [Electronic resource] / M. Voynarenko, V. Нurochkina, O. Sushkova, I. Yepifanova // Studies of Applied Economics. – 2020. – Vol. 38-4. – Access mode: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/viewFile/3991/4145.
18. Yepifanova I. Methodology of evaluation of innovative potential of enterprises / I. Yepifanova, V. Dzhedzhula // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2020. - 6(3). - C. 171-190. - https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.10
19. Єпіфанова І. Ю. Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Епіфанова, В. В. Джеджула // Agricultural and Resource Economics. – 2020. – № 6(3). – C. 171-190. – Режим доступу: https://are-journal.com/are/article/view/343.
20. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Стан та перспективи розвитку енергосервісних компаній в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2020. №3-4. С. 124-131
21. Джеджула В. В. Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – №6. – С. 116-121.
22. Джеджула В. В. Фактори впливу на формування прибутку підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Т. В. Іванчик // Modern Economics. – 2019. – № 14. – С. 81-86.
23. Джеджула В. В. Вплив інновацій на розвиток підприємств [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Лесько Т. В. // Інфраструктура ринку. - 2019. - №29. - С. 165-170. - режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019
24. Джеджула В. В. Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І.Ю., Гладка Д. О. // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2019. – Т.24. – Вип. 2 (75). – С. 88-92
25. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Економіка та суспільство : електронне наукове видання. – 2018. – Вип. 14. – С. 354-360. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1707-epifanova-i-yu-gladka-d-o.
26. Джеджула В. В. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 11. - С. 12-14.
27. Джеджула В. В. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Економіка та суспільство. – 2018. – № 18. - С. 382-388. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/53.pdf.
28. Dzhedzhula V. Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise [Text] / V. Dzhedzhula , I. Yepifanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 1. – P. 126-130.
29. Dzhedzhula V. V. Crowdsourcing as a part of company`s intellectual capital [Текст] / V. V Dzhedzhula, I. Yu. Yepifanova // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2(14), ч. 2. – С. 39-47.
30. Dzhedzhula V. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies [Text] / V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 51-59.
31. Джеджула В. В. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова , О. Г. Цвик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. –С. 5–8.
32. Єпіфанова І. Ю. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 14. - С. 39-42.
33. Джеджула В. В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2017. - № 4. - С. 158-162.
34. Джеджула В. В. Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Інфраструктура ринку. - 2017. - Вип. 7. - С. 127-133. - Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/23.pdf.
35. Джеджула В. В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В. В. Джеджула, І. Ю.Єпіфанова, Н. О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.
36. Джеджула В. В. Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економіка та суспільство. - 2017. - № 9. - С. 395-398. - Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9.
37. Єпіфанова І. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (55). – С. 99-103.
38. Єпіфанова І. Ю. Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ОНУ ім.. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, Вип. 5(58). – С. 117-121.
39. Єпіфанова І. Ю. Методика оцінювання прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. - 2017. - №12. - С. 251-254. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.
40. Єпіфанова І. Ю. Інвестиційний потенціал Вінницького регіону [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20. - С. 324-329. - Режим доступу: http://global-national.in.ua.
41. Джеджула В. В. Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Економіка та суспільство. - 2017. - Вип. 13. - С. 428-434. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua.
42. Єпіфанова І. Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – C. 239–244.
43. Войнаренко М. П. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності [Текст] / М. П. Войнаренко, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129.
44. Єпіфанова І. Ю. Фактори зростання прибутку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. - 2016. - № 7(34). - С. 46-49.
45. Єпіфанова І. Ю. Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Ревенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 160-166. - Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr.
46. Єпіфанова І. Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-192. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.
47. Єпіфанова І. Ю. Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Безрученко, Н. О. Паламарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23, № 2. – С. 45-50.
48. Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська // Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/.
49. Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд // Економічний аналіз. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 71-76.
50. Єпіфанова І. Ю. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2016. - № 2, т. 2. - С. 22-24.
51. Джеджула В. В. Сутність поняття «основні засоби» [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Н. Р. Волоська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4. – С. 127-131.
52. Єпіфанова І. Ю. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 53-57.
53. Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Економіка та суспільство. - 2016. - № 7. - С. 313-319. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/541-epifanova-i-yu-stemblevska-o-g.
54. Єпіфанова І. Ю. Моніторинг як інструмент антикризового управління [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (57), т. 2. – С. 130–139.
55. Епифанова И. Ю. Механизм управления экономической устойчивостью предприятия [Текст] / И. Ю. Епифанова, М. О. Гайдей // Оралдын Гылым Жаршысы (Уральский научный вестник) : научн.-теор. и практ. журнал. – Уральск (Казахстан), 2015. - № 11(142). – С. 53-57.
56. Епифанова И. Ю. Анализ факторов, влияющих на структуру капитала предприятия [Текст] / И. Ю. Епифанова, И. В. Дрозд // Современный научный вестник : научн.-теор. и практ. журнал. – Белгород (Росия), 2015. - № 8(255). – С. 21-24.
57. Єпіфанова І. Ю. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 69-74.
58. Бальзан М. В. Перспективи економічного зростання промислових підприємств / М. В. Бальзан, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2014. - № 4. - С. 327-331.
59. Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2014. - № 3, Т.1. – С. 56-59.
60. Єпіфанова І. Ю. Ефекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка". - 2013. - Т. 18, вип. 3(1). - С. 137-139.
61. Єпіфанова І. Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 2, ч. 1. - С. 92-96.
62. Єпіфанова І. Ю. Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. Л. Нижник // Економічний простір : зб. наук. праць. - № 70. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – С. 140-148.
63. Єпіфанова І. Ю. Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 249-254.
64. Єпіфанова І. Ю. Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 42-45.
65. Єпіфанова І. Ю. Місце фінансів у господарській діяльності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2. – Т 2. – С. 98-101.
66. Єпіфанова І. Ю. Місце інноваційної діяльності в системі економічного зростання підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 45-49.
67. Єпіфанова І. Ю. Аналіз відтворення і використання основних засобів підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Базалицька //Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 58. - С. 172-177.
68. Єпіфанова І. Ю. Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств [Текст] // І. Ю. Єпіфанова, О. О. Сьома // Економічний простір: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - № 7. - С. 248-254.
69. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 207-211.
70. Єпіфанова І. Ю. Eфективність інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 6. – Т. 1. – С.127-131.
71. Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 11-12. - С. 30-32.
72. Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – 2012. - № 722. - С. 65-70.
73. Єпіфанова І. Ю. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 2, т. 3. – С. 48-41.
74. Єпіфанова І. Ю. Пріорітетність стратегічного підходу в системі антикризового управління персоналом [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Цвігун // Економічний простір : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 50. – С. 218-224.
75. Єпіфанова І. Ю. Управління стійким розвитком вітчизняних підприємств в умовах глобалізації [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. – 2011. – № 168, ч. 1. - С. 216-219.
76. Єпіфанова І. Ю. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах машинобудування [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Н. В. Найчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 259, т. 4. – С. 898-905.
77. Єпіфанова І. Ю. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2010. – Вип. 74, ч. 2. – С. 126-132.
78. Єпіфанова І. Ю. Формування інноваційних переваг як засіб підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2010. – № 5, т. 3. – С. 88-91.
79. Ніколайчук М. В. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / М. В. Ніколайчук, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2010. – № 6. – Т. 3. – С. 16-20.
80. Єпіфанова І. Ю. Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Б. Є. Грабовецький // Статистика України. – 2009. - № 3. – С. 23-29.
81. Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти оптимізації ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 15–19.
82. Єпіфанова І. Ю. Рейтингова оцінка фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, К. С. Лисак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Вип. 5, т. ІІ. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2009. – С. 117–125.
83. Єпіфанова І. Ю. Кластерна модель як напрямок підвищення ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2009. – № 6, т. 1. – С. 24-27.
84. Грабовецький Б. Є. Моделювання ефективності формування інвестицій підприємствами машинобудування [Текст] / Б. Є. Грабовецький, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 40-43.
85. Єпіфанова І. Ю. Підвищення якості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний простір : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – № 23/2. – С. 282-289.
86. Єпіфанова І. Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Економічна". – Донецьк, ДонНТУ, 2004. – Вип. 87. – С. 69–75.
87. Зянько В. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні [Текст] / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 5. - С. 32-36.
88. Зянько В. В. Інвестиційна діяльність на Вінниччині : стан та умови розвитку [Текст] / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Т. О. Журко // Вісник УДУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне, 2004. – Вип. 2(26), ч. 2. -С. 238–243.

Тези доповідей (43)

1. Єпіфанова І. Ю. Використання методик стратегічного аналізу для визначення напрямків розвитку підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Бондарчук // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/11041/9193
2. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортної сфери України [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Т. В. Іванчик // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/11071/9206
3. Єпіфанова І. Ю. Аналіз конкурентоспроможності страхових компаній на українському ринку [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Підлужняк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11240/9368
4. Єпіфанова І. Ю. Процес адаптації в управлінні персоналом [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. Д. Панкова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11199/9295
5. Єпіфанова І. Ю. Управління потенціалом підприємства в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11311/9416
6. Єпіфанова І. Ю. Інвестування в людський капітал на підприємствах як фактор підвищення потенціалу підприємства[Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. О. Сидорук// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11147/9249
7. Єпіфанова І. Ю. Методичні підходи до оцінювання стану управління капіталом [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Супрун // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11328/9433
8. Yepifanova I., Dzhedzhula V., Tkachuk L., Fialo T. Labor resources of the enterprise as an economic category. Sustainable Development: Modern Theories and Best practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (May 30 - June 1, 2021) / Gen. Edit. Yuliia Popova. Tallinn: Teadmus OÜ, 2021. Pp. 15-20
9. Єпіфанова І. Ю. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8670.
10. Джеджула В. В. Складові фінансового забезпечення інноваційної діяльності/ В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова //Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, -2020. – 447 с. - С. 57-60.
11. Єпіфанова І. Ю. Аналіз ефективності управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Елекронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю. //Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р.). – Мукачево: МДУ, 2020. – 340 с. – С. 268-272. – Режим доступу https://msu.edu.ua/konferenciji-seminari/
12. Єпіфанова І.Ю. Інноваційна стратегія в діяльності вітчизняних підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (13 травня 2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. – Луцьк, 2020. – 470 с. - С. 278-279
13. Єпіфанова І. Ю. Сучасні тенденції управління інтелектуальним капіталом [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегії, моделі та технології управління економічними системами", м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 242-245.
14. Джеджула В. В. Власний капітал в господарській діяльності підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб`єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 101-106
15. Джеджула В. В. Перспективи підвищення рівня фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - С. 98-100.
16. Єпіфанова І. Ю. Місце прибутку в управлінні інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3833.
17. Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління підприємствами за умов інноваційного розвитку [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту», Київ, 19 жовтня 2018 р. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2018. – С. 216-218.
18. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний маркетинг в діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства : тези I Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 листопада 2018 р. – Житомир, 2018. – С. 80-84.
19. Єпіфанова І. Ю. Стратегічні карти як важливий елемент інноваційної стратегії [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/1824.
20. Єпіфанова І. Ю. Мотивація персоналу як чинник активізації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб`єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 березня 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 431-434. - Режим доступу : https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf.
21. Єпіфанова І. Ю. Перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. матер. наук.-практ. конференції, 26-27 жовтня 2017 р. – Київ : УДФСУ, 2017. – Т. 1. - С. 74-76.
22. Джеджула В. В. Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності [Електронне видання] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VII Науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 29 листопада 2017 р. - Харків : НАНГУ, 2017. – С. 52-54. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Збірник_тез_29.11.17.pdf
23. Джеджула В. В. Перспективи використання сучасних форм фінансування інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конференції, Хмельницький, 2-4 черв. 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 14-15.
24. Єпіфанова І. Ю. Енергозбереження як інноваційний чинник економічного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/187.
25. Єпіфанова І. Ю. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств власним капіталом [Текст ] / І. Ю. Єпіфанова // Економічні перспектики підприємництва в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016р., Ірпінь. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. - Т. 1. - С. 145-147.
26. Джеджула В. В. Забезпечення економічного зростання в умовах кризового стану [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 17 листопада 2016 року. : електронне видання. - Харків : НАНГУ, 2016. – С. 77-78. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Збірник_тез-Всеукраїнської-НПК_17.11.16.pdf.
27. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан управління власним капіталом підприємств України [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 130-132.
28. Єпіфанова І. Ю. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 127-129.
29. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна стратегія в діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 124-126.
30. Єпіфанова І. Ю. Місце іноземних інвестицій в національній економіці [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська // Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку : матеріали підсумкової міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 25-26 грудня 2015 р. – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 140-142.
31. Єпіфанова І. Ю. Напрями підвищення рентабельності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. О. Сьома // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 249-251.
32. Єпіфанова І. Ю. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. М. Підручна // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 247-249.
33. Єпіфанова І. Ю. Сутність рентабельності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. В. Мельник // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 245-247.
34. Єпіфанова І. Ю. Аналіз власного капіталу вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. О. Вітрук // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 243-245.
35. Єпіфанова І. Ю. Методи аналізу ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, С. В. Юненко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 161-163.
36. Єпіфанова І. Ю. Економічна сутність інвестиційної привабливості [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 159-160.
37. Єпіфанова І. Ю. Напрями активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 93-95.
38. Єпіфанова І. Ю. Проблеми розвитку та перспективи української біржі [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Р. В. Петров // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 89-91.
39. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність в системі економічного зростання підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 16-18.
40. Єпіфанова І. Ю. Ліквідність та платоспроможність: сутність та місце в фінансовій діяльності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Осадча // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 287-290.
41. Єпіфанова І. Ю. Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. О. Вітрук // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 285-287.
42. Єпіфанова І. Ю. Управління капіталом підприємств в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, З. Ю. Щетинін // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 218-219.
43. Єпіфанова І. Ю. Ризик та невизначеність в діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Р. К. Мамадалієв // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 215-217.