Єпіфанова Ірина Юріївна

Викладач ВНТУ

Резюме

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту,

Заступник Декана факультету Менеджменту та інформаційної безпеки з наукової роботи та міжнародного співробітництва.
Заступник завідувача кафедри фінансів та інноваційного менеджменту.

Член Вченої ради факультету Менеджменту та інформаційної безпеки.


Наукові інтереси - фінансове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціал підприємства, конкурентоспроможність, управління персоналом, цифрова економіка, енергозбереження

Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=mXghi5oAAAAJ&hl=uk

Профіль у Semantic Scholar - https://www.semanticscholar.org/author/I.-Yepifanova/98581303

Профіль у Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191863577

Профіль в ORCID - https://orcid.org/0000-0002-0391-9026

Web of Science ResearcherID  - E-5164-2015

В 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста з фінансово-кредитної діяльності.

В 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств Вінницької області» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Хмельницькому національному  університеті.

У 2014 присвоєно вчене звання "доцент" кафедри фінансів.

20.12.2019 р. – захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Хмельницькому національному  університеті.

Автор та співавтор біля  250 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 18 монографій, 8 навчальних та 2 методичних посібників, понад 90 статей у наукових фахових виданнях та у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних, 10 статей  у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 2 – у зарубіжних виданнях, 2 патентів, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Член Спілки економістів України.
Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО).


Член редакційної колегії Вісника Хмельницького національного університету (серія Економічні науки) ( категорія «Б»)

Член редакційної колегії Modeling the development of the economic systems.

Член редакційної колегії VUZF REVIEW (Журнал індексується в наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef)

Член редакційної колегії WSEAS Transactions on Business and Economics (Журнал індексується у 41 наукометричній базі, в тому числі  Scopus).

Член редакційної колегії Transactions on Environment and Development (Журнал індексується у 41 наукометричній базі, в тому числі  Scopus). 

Рецензент у WSEAS Transactions on Business and Economics (Scopus).

Редактор спеціального випуску "Management of Innovative Factors of Economic Growth"  для WSEAS Transactions on Business and Economics та Transactions on Environment and Development (проіндексовано у Scopus).
Редактор спеціального випуску "CURRENT TRENDS IN FINANCIAL, INVESTMENT, AND INNOVATION PROCESSES IN AN EMERGING ECONOMY"  для Estudios de Economía Aplicada, який індексується в  у Scopus та Web of Science.

Підвищення кваліфікації:
Семінар підвищення педагогічної майстерності, з 08 грудня 2016 р. по 19 жовтня 2017 р. свідоцтво серія ПК № 0207069 30057-17 ВНТУ, 2017. Тема стажування: «Хмарні технології в навчальному процесі»

- наукове стажування у Люблінській політехніці (Польща) з 09  липня 2018р. по 27 липня 2018 р. (180 годин/ 6 кредитів), сертифікат №3-2018-VNTU, 2018. Тема стажування: «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його фінансового забезпечення».

- онлайн науково-педагогічне стажування (Україна-Словацька Республіка-Англія) з  21 вересня – 30 жовтня 2020 р. (180 годин/ 6 кредитів), сертифікат № 202000704. Тема стажування: "Актуальні тенденції трансферу технологій для сталого розвитку природи і суспільства. Гейміфікація для творчості та інновацій: проривний підхід до освіти 4.0 та стійкості. Інноваційне підприємництво та екосистема стартапів"

- Міжнародна літня школа  «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку» 5-9 липня 2021 р. (60 годин / 2 кредити), м. Мелітополь, сертифікат EUPVS000016.
Тема стажування: "Принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку. Ефективні ціннісно-орієнтовані теорії та практики міжкультурного діалогу. Інклюзія та цінності різноманіття в освіті (Україна та ЄС). Ефективні теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій, застосованих на ціннісних константах. Найкращі практики ЄС в сфері розвитку громад"

- онлайн науково-педагогічне стажування у 2 семестрі 2021 р. (184 години/ 6,1 кредитів), сертифікат № 
SCAES000132. Тема стажування: "Європейські студії в соціальній та культурній сфері".Отримала сертифікат, виданий Інститутом неофілології Краківського педагогічного університету, про закінчення курсу навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти, № 05/021 від 05.02.2021 р.

Викладає курси: "Фінансовий аналіз та звітність", "Вступ до фаху", "Основи ведення сучасного бізнесу", "Управління інноваціями", "Банківський менеджмент", "Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві", "Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності", "Основи міжнародного кредитування".

Керівник наукового гуртка кафедри фінансів та інноваційного менеджменту «Інноваційні тенденції розвитку в Україні».

Куратор групи МФКД-19б, МФКД-21б.


Нагороди 
У 2016 р. за плідну наукову роботу нагороджено грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
У 2017 р. нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України.
У 2018 р. нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України.
В 2019 р. – нагороджена Подякою Конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» за високий професіоналізм при формуванні покоління молодих науковців, виявлення й підтримку реалізації їх здібностей, активізацію науково-дослідної роботи студентів, а також за підготовку переможця.
У 2020 р. – нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.
В 2021 р. – нагороджена Подякою  за високий професіоналізм, плідну працю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій» у 2020/2021 н.р.
В 2021 р. – нагороджено Почесною Грамотою ВНТУ як кращого лектора факультету Менеджменту та інформаційнї безпеки.
В 2021 р. – нагороджено Подякою та Почесним дипломом Університету третього віку (м. Громадка, республіка Польща) за наукову співпрацю та участь у проекті «Східна Польща».Публікації у періодичних виданнях, що включені до бази Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Yepifanova I. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies // Dzhedzhula V., Yepifanova I. // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 51-59.
2. Yepifanova I. Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise / Dzhedzhula V., Yepifanova I. //Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4. - №1. - Р. 126-130. DOI: https://doi.org/10.30525 /2256-0742/2018-4-1- 126-130
3. Єпіфанова І. Ю. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності / Войнаренко М. П., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 160 (7- 8). – С. 126-129. DOI: https://doi.org/10.21003 /ea.V160-25.
4. Yepifanova I. Yu. Modeling of the Process of Personnel Motivation for Innovation Activity /M. Voynarenko, V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. - Volume 17. - Pp. 467-477. https://doi.org/10.37394 /23207.2020.17.45.
5. Yepifanova I. Yu Management of enterprises and organizations under the conditions of sustainable development/ Tetiana V. Mamatova, Iryna A. Chykarenko, Elina G. Moroz, Iryna Yu. Yepifanova and Nataliia V. Kudlaieva//International Journal of Management, 11 (4), 2020, pp. 151-159. DOI 10.34218/IJM.11.4.2020.0 16.
6. Yepifanova I. Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств/ Yepifanova, I., Dzhedzhula, V. Agricultural and Resource Economics: International Scientific EJournal, 6(3), 171-190. https://arejournal.com/index.php/a re/article/view/343.
7.  Yepifanova I. Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement [Electronic resource] / M. Voynarenko, V. Нurochkina, O. Sushkova, I. Yepifanova // Studies of Applied Economics. – 2020. – Vol. 38-1. – Access mode: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/viewFile/3991/4145.
8. Yepifanova I. Models and strategies for financing innovative energy saving activities / Heyets V., Voynarenko M., Dzhedzhula V., Yepifanova I., Trocikowski T. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - 628. - 012004
9. Yepifanova I. Applying Fuzzy Logic to Modeling Economic Emergence / Voynarenko M., Hurochkina V., Dzhedzhula V., Yepifanova I., Menchynska O. //WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021,Volume 18, pp. 424-434.
10. Yepifanova I. Yu., Dzhedzhula V. V. Modelling of potential level of industrial enterprises. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2021.  Volume 17. pp. 556-565

Монографії:

 1. Єпіфанова І. Ю. Сучасні альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. – С. 190-205
 2. Єпіфанова І. Ю. Модель оцінки ефективності механізму управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. //Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 532 с. - С. 300-314.
 3. Єпіфанова І. Ю. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення / Єпіфанова І. Ю. -  Вінниця : ВНТУ, 2019. – 384 с
 4. Єпіфанова І. Ю. Перспективи забезпечення фінансової стійкості підприємств будівельної промисловості в умовах кризи / Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В.//Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі) : моногр. / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019 – 468 с. –Розд. 8.4. – С. 386-400.
 5. Єпіфанова І. Ю. Місце ефективності в фінансовій стратегії підприємства /Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. //Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства : монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. – Дніпро : Журфонд, 2019. – 420 с. – Розд. 3.1. – С. 191-205..
 6. Yepifanova I. Crowdsourcing as a way to increase the company’s intellectual capital / Dzhedzhula Vyacheslav, Yepifanova Iryna  // Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 546 p. – Р. 177-194.
 7. Єпіфанова І. Ю. Організаційно-економічний механізм енергозбереження: монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с.
 8. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня : колективна монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. К. Єлісєєва. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – C. 20-31. – 309 с.
 9. Єпіфанова І. Ю.  Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності / Єпіфанова І. Ю. // Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О.М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 174-183. – 368 с.- ISBN 978-966-940-138-0
 10. Єпіфанова І. Ю.  Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 33-42. – 384 с. 
 11. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств / І. Ю. Єпіфанова, В. В, Джеджула // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки: колективна монографія / під ред. Ю.О. Нестерук. – Умань: Сочінський М. М. , 2016. – С. 97-103. 
 12. Єпіфанова І. Ю. Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / Джеджула В. В.. Єпіфанова І. Ю. //Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств: монографія/ за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 520с.
 13. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 168с.
 14. Єпіфанова І. Ю. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія / за ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. –  С. 199-205.
Публікації у фахових виданнях (за останні 5 років):
 1. Єпіфанова І. Ю, Панкова В. В. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств України. Економіка та суспільство. 2021. №23. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6
 2. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Прибутковість підприємств машинобудівної промисловості України як показник ефективності їх функціонування. Modern Economics. 2021. № 25(2021). С. 58-63. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-09
 3. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Надольний О. В. Планування в системі менеджменту. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 1. С. 39-43
 4.  Єпіфанова І. Ю, Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2020. №13. С. 33-39.
 5. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи покращення фінансування інноваційної діяльності власним капіталом. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №3. С. 58-63.
 6.  Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Гуменюк В. С. Стан та перспективи розвитку машинобудівної промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №2. С. 270-275.
 7.  Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Сутність та складові інтелектуального капіталу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". 2020.  № 4. С. 108-112.
 8.  Єпіфанова І. Ю., Супрун В. В. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості. Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". 2020. № 5. С. 74-78.
 9. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Стан та перспективи розвитку енергосервісних компаній в Україні. Вісник Одеського національного економічного університету. 2020. №3-4. С. 124-132.
 10. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю, Складові елементи інноваційного потенціалу промислових підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. №42. С. 13-17.
 11.  Єпіфанова І. Ю. Фінансування інноваційної діяльності: досвід України та зарубіжних країн. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 112-118. DOI: https://doi.org/10.31521/ modecon.V20(2020)-18.
 12.  Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306- 6806.2020.5.64.
 13.  Єпіфанова І. Ю. Фактори впливу на формування прибутку підприємств /Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Іванчик Т. В. //Modern Economics. – 2019. – № 14. – С. 81-86.– Режим доступу: https://modecon.mnau.e du.ua.
 14. Єпіфанова І. Ю. Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможнос ті підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. //Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2019. – Т. 24, Вип. 2(75). – С. 88-92.
 15. Єпіфанова І. Ю. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств/ Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. Серія "Економіка". – 2019. – Т. 24, Вип. 4(77). – С. 49- 53.
 16. Єпіфанова І. Ю. Організаційно-економічний механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств / Єпіфанова І. Ю. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 3. – С. 78–81.
 17. Єпіфанова І. Ю. Інноваційні технології в управлінні людським капіталом [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Тямушева В. М. // Інфраструктура ринку. – 2019. – №30. – С. 125- 132. – Режим доступу: http://www.marketinfr.od.ua/uk/
 18. Єпіфанова І. Ю. Вплив інновацій на розвиток підприємств [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Лесько Т. В. //Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 29. – Режим доступу: http://www.marketinfr.od.ua.
 19. Єпіфанова І. Ю. Конкурентоспроможніс ть підприємства як економічна категорія / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 6. – С. 116- 121.
 20. Єпіфанова І. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - №11. - С. 12-14.
 21. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Економіка та суспільство. - 2018. - Вип. 14. - С. 354-360. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua.
 22. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Економіка та суспільство. - 2017. - Вип. 13. - С. 428-434. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua.
 23. Єпіфанова І. Ю. Інвестиційний потенціал Вінницького регіону [Електронний ресурс]/ Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20. - С. 324-329. - Режим доступу:http://globalnational.in.ua
 24.  Єпіфанова І. Ю. Методика оцінювання прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. - 2017. - №12. - С. 251-254. - Режим доступу : http://economyandsociet y.in.ua
 25.  Єпіфанова І. Ю. Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, Вип. 5(58). – С. 117-121.
 26. Джеджула В. В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2017. - № 4. - С. 158-162.
 27.  Єпіфанова І. Ю. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства / Єпіфанова І. Ю., Бардадин О. А. //Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - №14. – С. 39-42.
 28. Єпіфанова І. Ю. Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Стемблевська О. Г. // Інфраструктура ринку. - 2017. - Вип. 7. - С. 127- 133. - Режим доступу: http://www.marketinfr.od.ua.
 29. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.
 30. Єпіфанова І. Ю. Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Економіка та суспільство. - 2017. - №9. - С. 395-398. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua
 31. Єпіфанова І. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах / Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Вісник ОНУ ім.. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22. – Вип. 2 (55). – С. 99-103.
 32. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств // Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №4. –С. 5 – 8.
 33. Єпіфанова І. Ю. Моніторинг як інструмент антикризового управління/Єпіфанова І. Ю. // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (57), т. 2. – С. 130–139.
 34. Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Економіка та суспільство. - 2016. - № 7. - С. 313-319. - Режим доступу : http://economyandsociet y.in.ua/journal-7/14- stati-7/541-epifanova-iyu-stemblevska-o-g.
 35. Єпіфанова І. Ю. Напрямки забезпечення конкурентоспроможнос ті підприємств кондитерської галузі в Україні / Єпіфанова І. Ю., Гайдей М. О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №23. – С. 53-57.
 36. Єпіфанова І. Ю. Сутність поняття «основні засоби» / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Волоська Н. Р. //Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4. – С. 127- 131.- Режим доступу: http://www.easterneurop e-ebm.in.ua
 37. Єпіфанова І. Ю. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2016. - №2. - Т. 2. - С. 22-24.
 38. Єпіфанова І. Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / Єпіфанова І. Ю. // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 239– 244.
 39.  Єпіфанова І. Ю. Фактори зростання прибутку підприємства / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. - 2016. - №7(34). - С. 46-49.
 40. Єпіфанова І. Ю. Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Ревенко В. С. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 160- 166. - Режим доступу: http://www.easterneurop eebm.in.ua/index.php/2- 2016-ukr
 41. Єпіфанова І.Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності [Електронний ресурс] / Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-192. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua.
 42. Єпіфанова І. Ю. Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Безрученко, Н. О. Паламарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль : Видавничополіграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 45-50.
 43. Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. // Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 2. - С. 265-269. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua/

 

Публікацій 300

Контактна інформація Сторінка кафедри фінансів та інноваційного менеджменту - https://www.facebook.com/fim.vntu/

Електронна пошта yepifanova@vntu.edu.ua