Єпіфанова Ірина Юріївна

Викладач ВНТУ

Резюме

доктор економічних наук, професор, в.о. декана факультету Менеджменту та інформаційної безпеки, академік Академії економічних наук України

Наукові інтереси - фінансове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціал підприємства, конкурентоспроможність, управління персоналом, цифрова економіка, енергозбереження

Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=mXghi5oAAAAJ&hl=uk

Профіль у Semantic Scholar - https://www.semanticscholar.org/author/I.-Yepifanova/98581303

Профіль у Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191863577

Профіль в ORCID - https://orcid.org/0000-0002-0391-9026

Web of Science ResearcherID  - E-5164-2015

В 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста з фінансово-кредитної діяльності.

В 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств Вінницької області» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Хмельницькому національному  університеті.

У 2014 присвоєно вчене звання "доцент" кафедри фінансів.

20.12.2019 р. – захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Хмельницькому національному  університеті.

В 2021 р. присвлєно вчене звання професора кафедри фінансів та інноваційного менеджменту.

З 1 червня 2022 р. в.о. декана факультету Менеджменту та інформаційної безпеки.

Автор та співавтор біля  250 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 18 монографій, 8 навчальних та 2 методичних посібників, понад 90 статей у наукових фахових виданнях та у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних, 10 статей  у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 2 – у зарубіжних виданнях, 2 патентів, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Член Спілки економістів України.
Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО).


Член спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10  Національного університету "Одеська політехніка".

Головний редактор Innovation and Sustainability

Член редакційної колегії Вісника Хмельницького національного університету (серія Економічні науки) ( категорія «Б»)

Член редакційної колегії Modeling the development of the economic systems.

Член редакційної колегії VUZF REVIEW (Журнал індексується в наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef)

Член редакційної колегії WSEAS Transactions on Business and Economics (Журнал індексується у 41 наукометричній базі, в тому числі  Scopus).

Член редакційної колегії Transactions on Environment and Development (Журнал індексується у 41 наукометричній базі, в тому числі  Scopus). 

Рецензент у WSEAS Transactions on Business and Economics (Scopus).

Редактор спеціального випуску "Management of Innovative Factors of Economic Growth"  для WSEAS Transactions on Business and Economics (проіндексовано у Scopus).

Підвищення кваліфікації:
Семінар підвищення педагогічної майстерності, з 08 грудня 2016 р. по 19 жовтня 2017 р. свідоцтво серія ПК № 0207069 30057-17 ВНТУ, 2017. Тема стажування: «Хмарні технології в навчальному процесі»

- наукове стажування у Люблінській політехніці (Польща) з 09  липня 2018р. по 27 липня 2018 р. (180 годин/ 6 кредитів), сертифікат №3-2018-VNTU, 2018. Тема стажування: «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його фінансового забезпечення».

- онлайн науково-педагогічне стажування (Україна-Словацька Республіка-Англія) з  21 вересня – 30 жовтня 2020 р. (180 годин/ 6 кредитів), сертифікат № 202000704. Тема стажування: "Актуальні тенденції трансферу технологій для сталого розвитку природи і суспільства. Гейміфікація для творчості та інновацій: проривний підхід до освіти 4.0 та стійкості. Інноваційне підприємництво та екосистема стартапів"

- Міжнародна літня школа  «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку» 5-9 липня 2021 р. (60 годин / 2 кредити), м. Мелітополь, сертифікат EUPVS000016.
Тема стажування: "Принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку. Ефективні ціннісно-орієнтовані теорії та практики міжкультурного діалогу. Інклюзія та цінності різноманіття в освіті (Україна та ЄС). Ефективні теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій, застосованих на ціннісних константах. Найкращі практики ЄС в сфері розвитку громад"

- онлайн науково-педагогічне стажування у 2 семестрі 2021 р. (184 години/ 6,1 кредитів), сертифікат № 
SCAES000132. Тема стажування: "Європейські студії в соціальній та культурній сфері".
Міжнародна зимова школа  «Social Dimensions of Europian Studies» 17-28 січня 2022 р. (120 годин / 4 кредити), м. Мелітополь, сертифікат WS2022-000016.
Тема стажування: "Європейська соціальна політика. Європейська політика соціальної згуртованості.Соціальні виміри європейських політик. Європейська соціальна модель. Інклюзивна політика ЄС в освіті. Європейська політика соціальних інновацій"


Отримала сертифікат, виданий Інститутом неофілології Краківського педагогічного університету, про закінчення курсу навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти, № 05/021 від 05.02.2021 р.

Викладає курси: "Фінансовий аналіз та звітність", "Вступ до фаху", "Основи ведення сучасного бізнесу", "Управління інноваціями", "Банківський менеджмент", "Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві", "Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності", "Основи міжнародного кредитування".

Керівник наукового гуртка кафедри фінансів та інноваційного менеджменту «Інноваційні тенденції розвитку в Україні».Нагороди 
У 2016 р. за плідну наукову роботу нагороджено грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
У 2017 р. нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України.
У 2018 р. нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України.
В 2019 р. – нагороджена Подякою Конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» за високий професіоналізм при формуванні покоління молодих науковців, виявлення й підтримку реалізації їх здібностей, активізацію науково-дослідної роботи студентів, а також за підготовку переможця.
У 2020 р. – нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.
В 2021 р. – нагороджена Подякою  за високий професіоналізм, плідну працю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій» у 2020/2021 н.р.
В 2021 р. – нагороджено Почесною Грамотою ВНТУ як кращого лектора факультету Менеджменту та інформаційної безпеки.
В 2021 р. – нагороджено Подякою та Почесним дипломом Університету третього віку (м. Громадка, республіка Польща) за наукову співпрацю та участь у проекті «Східна Польща».Публікації у періодичних виданнях, що включені до бази Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Yepifanova I. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies // Dzhedzhula V., Yepifanova I. // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 51-59.
2. Yepifanova I. Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise / Dzhedzhula V., Yepifanova I. //Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4. - №1. - Р. 126-130. DOI: https://doi.org/10.30525 /2256-0742/2018-4-1- 126-130
3. Єпіфанова І. Ю. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності / Войнаренко М. П., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 160 (7- 8). – С. 126-129. DOI: https://doi.org/10.21003 /ea.V160-25.
4. Yepifanova I. Yu. Modeling of the Process of Personnel Motivation for Innovation Activity /M. Voynarenko, V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. - Volume 17. - Pp. 467-477. https://doi.org/10.37394 /23207.2020.17.45.
5. Yepifanova I. Yu Management of enterprises and organizations under the conditions of sustainable development/ Tetiana V. Mamatova, Iryna A. Chykarenko, Elina G. Moroz, Iryna Yu. Yepifanova and Nataliia V. Kudlaieva//International Journal of Management, 11 (4), 2020, pp. 151-159. DOI 10.34218/IJM.11.4.2020.0 16.
6. Yepifanova I. Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств/ Yepifanova, I., Dzhedzhula, V. Agricultural and Resource Economics: International Scientific EJournal, 6(3), 171-190. https://arejournal.com/index.php/a re/article/view/343.
7.  Yepifanova I. Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement [Electronic resource] / M. Voynarenko, V. Нurochkina, O. Sushkova, I. Yepifanova // Studies of Applied Economics. – 2020. – Vol. 38-1. – Access mode: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/viewFile/3991/4145.
8. Yepifanova I. Models and strategies for financing innovative energy saving activities / Heyets V., Voynarenko M., Dzhedzhula V., Yepifanova I., Trocikowski T. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - 628. - 012004
9. Yepifanova I. Applying Fuzzy Logic to Modeling Economic Emergence / Voynarenko M., Hurochkina V., Dzhedzhula V., Yepifanova I., Menchynska O. //WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021,Volume 18, pp. 424-434.
10. Yepifanova I. Yu., Dzhedzhula V. V. Modelling of potential level of industrial enterprises. WSEAS Transactions on Environment and Development, 2021.  Volume 17. pp. 556-565.
11. Yepifanova I. Yu., Dzhedzhula V. V. Optimization of Energy Saving Potential of Industrial Enterprises. 11th International Conference on Advanced computer information technologies ACIT’2021: Conference Proceedings. 2021,P.
433 – 436

Монографії:

 1. Єпіфанова І. Ю. Сучасні альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. – С. 190-205
 2. Єпіфанова І. Ю. Модель оцінки ефективності механізму управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. //Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 532 с. - С. 300-314.
 3. Єпіфанова І. Ю. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення / Єпіфанова І. Ю. -  Вінниця : ВНТУ, 2019. – 384 с
 4. Єпіфанова І. Ю. Перспективи забезпечення фінансової стійкості підприємств будівельної промисловості в умовах кризи / Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В.//Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі) : моногр. / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019 – 468 с. –Розд. 8.4. – С. 386-400.
 5. Єпіфанова І. Ю. Місце ефективності в фінансовій стратегії підприємства /Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. //Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства : монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. – Дніпро : Журфонд, 2019. – 420 с. – Розд. 3.1. – С. 191-205..
 6. Yepifanova I. Crowdsourcing as a way to increase the company’s intellectual capital / Dzhedzhula Vyacheslav, Yepifanova Iryna  // Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 546 p. – Р. 177-194.
 7. Єпіфанова І. Ю. Організаційно-економічний механізм енергозбереження: монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с.
 8. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня : колективна монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. К. Єлісєєва. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – C. 20-31. – 309 с.
 9. Єпіфанова І. Ю.  Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності / Єпіфанова І. Ю. // Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О.М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 174-183. – 368 с.- ISBN 978-966-940-138-0
 10. Єпіфанова І. Ю.  Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 33-42. – 384 с. 
 11. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств / І. Ю. Єпіфанова, В. В, Джеджула // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки: колективна монографія / під ред. Ю.О. Нестерук. – Умань: Сочінський М. М. , 2016. – С. 97-103. 
 12. Єпіфанова І. Ю. Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / Джеджула В. В.. Єпіфанова І. Ю. //Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств: монографія/ за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 520с.
 13. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 168с.
 14. Єпіфанова І. Ю. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія / за ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. –  С. 199-205.
Публікації у фахових виданнях (за останні 5 років):
 1. Єпфанова І. Ю., Панкова В. Д., Ткачук Л. М. Стратегічне управління ризиками в системі управління персоналом. Вісник Хмельницького національного технічного універитету. 2021. № 6. С. 12-15.
 2. Yepifanova I., Dzhedzhula V., Pankova V. Hierarchical classification of factors influencing the personnel management system of an industrial enterprise. Економіка і організація управління. 2021. №3. Р. 82-89.
 3. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Бальзан М. В,, Гуменюк В. С. Напрямки покращення рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. №5. Т. 1. С. 7-11.
 4. Єпіфанова І. Ю, Панкова В. В. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств України. Економіка та суспільство. 2021. №23. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6
 5. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Прибутковість підприємств машинобудівної промисловості України як показник ефективності їх функціонування. Modern Economics. 2021. № 25(2021). С. 58-63. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V25(2021)-09
 6. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Надольний О. В. Планування в системі менеджменту. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 1. С. 39-43.
 7. Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О. Перспективи застосування фінансового реінжинірингу в банківській діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2020 .№4. Т. 3. С. 224-226
 8.  Єпіфанова І. Ю, Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2020. №13. С. 33-39.
 9. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи покращення фінансування інноваційної діяльності власним капіталом. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №3. С. 58-63.
 10.  Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Гуменюк В. С. Стан та перспективи розвитку машинобудівної промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №2. С. 270-275.
 11.  Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Сутність та складові інтелектуального капіталу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". 2020.  № 4. С. 108-112.
 12.  Єпіфанова І. Ю., Супрун В. В. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості. Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". 2020. № 5. С. 74-78.
 13. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Стан та перспективи розвитку енергосервісних компаній в Україні. Вісник Одеського національного економічного університету. 2020. №3-4. С. 124-132.
 14. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю, Складові елементи інноваційного потенціалу промислових підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. №42. С. 13-17.
 15.  Єпіфанова І. Ю. Фінансування інноваційної діяльності: досвід України та зарубіжних країн. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 112-118. DOI: https://doi.org/10.31521/ modecon.V20(2020)-18.
 16.  Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306- 6806.2020.5.64.
 17.  Єпіфанова І. Ю. Фактори впливу на формування прибутку підприємств /Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Іванчик Т. В. //Modern Economics. – 2019. – № 14. – С. 81-86.– Режим доступу: https://modecon.mnau.e du.ua.
 18. Єпіфанова І. Ю. Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможнос ті підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. //Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2019. – Т. 24, Вип. 2(75). – С. 88-92.
 19. Єпіфанова І. Ю. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств/ Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. Серія "Економіка". – 2019. – Т. 24, Вип. 4(77). – С. 49- 53.
 20. Єпіфанова І. Ю. Організаційно-економічний механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств / Єпіфанова І. Ю. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 3. – С. 78–81.
 21. Єпіфанова І. Ю. Інноваційні технології в управлінні людським капіталом [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Тямушева В. М. // Інфраструктура ринку. – 2019. – №30. – С. 125- 132. – Режим доступу: http://www.marketinfr.od.ua/uk/
 22. Єпіфанова І. Ю. Вплив інновацій на розвиток підприємств [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Лесько Т. В. //Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 29. – Режим доступу: http://www.marketinfr.od.ua.
 23. Єпіфанова І. Ю. Конкурентоспроможніс ть підприємства як економічна категорія / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – № 6. – С. 116- 121.
 24. Єпіфанова І. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - №11. - С. 12-14.
 25. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Економіка та суспільство. - 2018. - Вип. 14. - С. 354-360. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua.
 26. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Економіка та суспільство. - 2017. - Вип. 13. - С. 428-434. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua.
 27. Єпіфанова І. Ю. Інвестиційний потенціал Вінницького регіону [Електронний ресурс]/ Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20. - С. 324-329. - Режим доступу:http://globalnational.in.ua
 28.  Єпіфанова І. Ю. Методика оцінювання прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. - 2017. - №12. - С. 251-254. - Режим доступу : http://economyandsociet y.in.ua
 29.  Єпіфанова І. Ю. Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, Вип. 5(58). – С. 117-121.
 30. Джеджула В. В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2017. - № 4. - С. 158-162.
 31.  Єпіфанова І. Ю. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства / Єпіфанова І. Ю., Бардадин О. А. //Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - №14. – С. 39-42.
 32. Єпіфанова І. Ю. Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Стемблевська О. Г. // Інфраструктура ринку. - 2017. - Вип. 7. - С. 127- 133. - Режим доступу: http://www.marketinfr.od.ua.
 33. Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.
 34. Єпіфанова І. Ю. Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Економіка та суспільство. - 2017. - №9. - С. 395-398. - Режим доступу: http://economyandsociet y.in.ua
 35. Єпіфанова І. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах / Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Вісник ОНУ ім.. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22. – Вип. 2 (55). – С. 99-103.

Публікацій 407

Контактна інформація Сторінка кафедри фінансів та інноваційного менеджменту - https://www.facebook.com/fim.vntu/

Електронна пошта yepifanova@vntu.edu.ua